アンサー カラーチャート

  


A1 A2 A3 A4 A5
A6 A7 A8 A9 ASP
 
AHY HAR AKG
  


  
G1 G2 G3 G4 G5
G7 G8 G9 GSP GHY
HGR
   

R1 R2 R3 R4 R5
R6 R7 R8
  O1 O2 O3 O4 O5
O7 O8 O9 OSP
  


B1 B2 B3 B4 B5
B6 B7 B8 B9 BSP
 
BAR BR BO BY
BA BG BK BS KBR
ABR GBR OBR YBR SBR

黒系パターン好評につき蛍光色を追加
BPK BRK BGK BYK
   2017.8 NEWタイプ追加  
 BPKB BRKB  BGKB  BYKB 
BPPK BRRK BGGK BYYK KBPR
   
  BAS BHS  BKYS  BKRS KBPG
 
HHR HBS HRS GAR HARS
YA YG YR YO YHO
AKY GKY RKY BKY OKY
  


KYGG KYRR HRP2 HGP HRP
 
K1 K2 K3 K3Y K4
K5 K6 K7 K8 K9
K10 K2R K2G K7S

K8パターン好評
につき蛍光色を
追加
  
     →
KPR KGP K8A
   
 K8G  K8Y  K8R  K8RG K8RY 
注意 シルバーベースに塗装ですが、写真では白く写っています 
KOR KOA KOG KOAR KOGR
蛍光オレンジパターン カラー番号変更

KOR 〜 KO2
 KOS KO2 
KG KO KR KP KY
  NEW COLOR   2016.4  
 
  KHG KHP KHY KHR KHO
 
  YKGB YKRB YKYB YKPB YKOB
 
  YKGR YKRH YKYR KMF YKOR
       
  KOP KOG      
  

このウィンドウを閉じる